Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Χριστουγεννιάτικη οικονομική ενίσχυση στους άνεργους ναυτικούς

Από σήμερα μέχρι και τις 27 Δεκεμβρίου, θα χορηγείται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους άνεργους ναυτικούς, για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Όπως γνωστοποιεί ο Οίκος Ναύτου Χιου η πληρωμή θα γίνεται 8.30 π.μ. με 1 μ.μ. και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 22710 44477 και 22710 44475.....


Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς για τις γιορτές Χριστουγέννων 2018 καθορίζεται ως εξής :

α. Στους έγγαμους ή έγγαμες ή έχοντες προστατευόμενα τέκνα: 400 € (τετρακόσια ευρώ)

β. Στους άγαμους ή άγαμες : 350 € (τριακόσια πενήντα ευρώ)

Για να δικαιούται ο άνεργος ναυτικός την έκτακτη οικονομική ενίσχυση πρέπει:

α) Να έχει πάνω από πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία (12) δώδεκα μήνες τουλάχιστον στην τελευταία πριν τις 25/11/2018 τριετία, αναδρομικά μετρούμενη από 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (δηλαδή από 25/12/2015 έως 25/11/2018) ή να έχει εικοσιτετράμηνη (24 μήνες) τουλάχιστον συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία πριν τις 25/11/2018 πενταετία, αναδρομικά πάλι μετρούμενη από 25/11/2018 (δηλαδή από 25/12/2013 έως 25/11/2018).

β) Nα έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή του μέχρι και 25/12/2018 χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από (24) είκοσι τέσσερις μήνες, ούτε μικρότερο από (30) τριάντα ημέρες.

Δηλαδή ανεργία εντός της περιόδου 25/12/2016 έως 25/11/2018.

Ναυτολόγιο έως 30 ημέρες δεν διακόπτει την ανεργία.

γ) Έχουν εγγραφεί στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ μετά την τελευταία τους απόλυση και έχουν κάρτα ανεργίας, φωτοτυπία της οποίας συμπεριλαμβάνεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι προϋποθέσεις (α), (β) και (γ) πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω ειδικές κατηγορίες ανέργων ναυτικών:

α) Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πάσχουν από χρόνια νοσήματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία. Για τον χαρακτηρισμό του νοσήματος ως χρόνιο, καθώς και η αδυναμία του ναυτικού να ναυτολογηθεί ή να ασκήσει άλλη εργασία, αρμόδιοι είναι οι εξής:
- Οι Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) που λειτουργεί στις Διοικήσεις
Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε) της Χώρας και εν γένει οι Φορείς Παροχών Υπηρεσιών Υγείας
της Δ.Υ.Πε.

- Οι ιατροί του πλησιέστερου στην κατοικία του δικαιούχου Δημοσίου Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.

- Οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές. β) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τις 25/06/2018 με την προϋπόθεση ότι έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.

γ) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΝΕ που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ 228/1998 (Α΄176), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για ένα τετράμηνο (04 μήνες) τουλάχιστον μετά την 01/01/2018 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από έναν ( 01) μήνα.

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: α) Αριθμός ΑΜΚΑ και β) το τελευταίο Εκκαθαριστικό της Εφορίας

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες, αφορούν απογεγραμμένους ναυτικούς με ελληνικό φυλλάδιο ή διαβατήριο, η δε υπηρεσία που προσμετρείται να έχει διανυθεί σε πλοία με Ελληνική σημαία ή σε πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ή σε πλοία μη συμβεβλημένα, με υπηρεσία όμως κανονικά εξαγορασμένη από το ΝΑΤ (να έχει καταχωρηθεί στο Ν.Φ ή να έχουν εκδοθεί γραμμάτια είσπραξης ΝΑΤ). Οι αναφερόμενοι άνεργοι ναυτικοί:
1) Δεν πρέπει να έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφόμενη, στο ναυτικό τους φυλλάδιο, τελευταία απόλυση. - Δεν παίρνουν σύνταξη ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής κατά το χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από άλλο Δημόσιο Ασφαλιστικό φορέα.

2) Τα επιδόματα: Ανεργίας (Π.Δ 228/1998), Μητρότητας (Π.Δ 894/1981 & 296/1985) καθώς και η επιδότηση Σπουδαστών ( κ.υ.α αριθμ. 3627.1/01/2005) δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής.

Ο χρόνος φοίτησης των σπουδαστών προσμετρείται ως χρόνος υπηρεσίας εφόσον έχει πραγματο- ποιηθεί στα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην παράγραφο 3Α της παρούσας.

Δεν προσμετρείται φοίτηση που έπεται της τελευταίας απόλυσης

Η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο του δικαιούχου

Πηγή:www.alithia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου